Quản lý điểm

Hướng dẫn sử dụng các chức năng của quản lý điểm

– Dành cho giáo viên: https://smas.edu.vn

– Dành cho học sinh và phụ huynh: http://smsedu.smas.vn

– Xem điểm lưu các năm tại địa chỉ: http://c3vonguyengiap.daklak.edu.vn/xemdiem/