Nguyễn Tiến Dũng
  • Nguyễn Tiến Dũng
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 02623602788
  • adung79@gmail.com
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân Toán học - Thạc sỹ quản lý giáo dục - Cao cấp lý luận chính trị