Nguyễn Tiến Dũng
 • Nguyễn Tiến Dũng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 02623602788
 • adung79@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân Toán học - Thạc sỹ quản lý giáo dục - Cao cấp lý luận chính trị
Nguyễn Chí Trung
 • Nguyễn Chí Trung
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0945888058
 • chitrungeakar@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Thạc sĩ Hoá học - Trung cấp LLCT-HC
 • Võ Minh Ngoan
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0912697479
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân Vật lý-KTCN - Thạc sĩ Quản lý giáo dục - Trung cấp LLCT