• Phương Hữu Tiệp
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch công đoàn cơ sở
 • 0948633357
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân GDTC - Trung cấp LLCT-HC
 • Phan Thanh Phương
 • BCH Công Đoàn
 • Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân Toán Tin
 • Trần Thị Hoa
 • BCH Công Đoàn
 • UV BCH
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân Ngữ Văn
 • Huỳnh Thị Ánh Nhàng
 • BCH Công Đoàn
 • UV BCH
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân Vật lý
 • H’ Khiêm Niê
 • BCH Công Đoàn
 • UV BCH
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân Sinh học