• Chi bộ Đảng
  • Chi bộ Đảng
  • Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng
  • 02623602788
  • thptvonguyengiapdaklak.edu.vn